นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ดอยตุง

ดอยตุง (“ดอยตุง”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่ให้แก่ดอยตุงผ่านเว็บไซต์ www.doitung.com (“เว็บไซต์”) เป็นข้อมูลที่ดอยตุงให้ความสำคัญ โดยดอยตุงรับประกันจะปกป้อง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

เมื่อท่านในฐานะผู้ใช้บริการไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือในนามบริษัทเข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อ และ/หรือใช้บริการ ของดอยตุง รวมถึงกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้ความยินยอมใดๆ แก่ดอยตุง  ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโนยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดอยตุงจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติมโดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่ดอยตุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อย่างละเอียด หากท่านไม่ตกลงให้ดอยตุงดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ ดอยตุงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการใดๆ แก่ท่าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของดอยตุงแก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับสำหรับเว็บไซต์ การติดต่อ และ/หรือการบริการของดอยตุงเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับสำหรับแอปพลิเคชัน บริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของดอยตุง ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก และดอยตุงไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก 

ดอยตุงอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของดอยตุง ทั้งนี้  ดอยตุงจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่ดอยตุงประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของดอยตุงผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรงแก่ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารตอบกลับการขอข้อมูลใบเสนอราคาของท่าน การจัดส่งสินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตของดอยตุง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดอยตุงต้องใช้ประมวลผล มีดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
 3. ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของท่าน รายละเอียดสินค้า และบริการที่ท่านซื้อจากดอยตุง รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่ท่านชำระให้แก่ดอยตุง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการ
 4. ข้อมูลความสนใจและความต้องการของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถปรับการนำเสนอสินค้า และ/หรือบริการได้เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
 5. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับระบบของดอยตุง และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน
 6. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะใดๆ กับดอยตุง
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้แก่ดอยตุงระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือระหว่างการติดต่อเพื่อการให้บริการหลังการขายต่างๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้แก่ดอยตุงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ดอยตุงอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:

 1. ท่านติดต่อกับดอยตุง (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา ด้วยวิธีการประชุมแบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล) 
 2. ท่านลงทะเบียนความสนใจ และให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ จากดอยตุง (เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว)
 3. ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
 4. ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน และให้บริการของดอยตุง (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของดอยตุงหรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม)
 5. ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ดอยตุงด้วยเหตุผลอื่น

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ดอยตุง จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อกลับเพื่อนำเสนอข้อมูลใบเสนอราคาที่ท่านร้องขอ การจัดส่งสินค้าบริการ รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการซ่อมแซมและรับประกันความชำรุดบกพร่อง การให้บริการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของดอยตุง หรือการให้บริการสนับสนุนลูกค้าในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่น หรือการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของดอยตุงซึ่งตรงกับความสนใจของท่าน
 3. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดอยตุงมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน และการควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้ ดอยตุงจะประเมินถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเพื่อความจำเป็นเท่านั้น
 4. การจัดการตอบรับการสื่อสารเมื่อท่านติดต่อเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 5. การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างดอยตุงและท่าน
 6. การป้องกันและตรวจสอบการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของดอยตุง เช่น การป้องกันและการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของดอยตุง รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ต่างๆ ของดอยตุง
 7. การเข้าถึงหรือเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมแลกคะแนนสะสมต่างๆ ที่ดอยตุงจัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
 8. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ดอยตุงอาจมี และต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี หรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 9. จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

ดอยตุงมีความจำเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ดอยตุงยังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการหรือตามกฎหมายต่อท่าน และอาจต่อเนื่องไปภายหลังการสิ้นสุดหน้าที่ตามสัญญา หากเป็นส่วนที่ดอยตุงอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิที่ดอยตุงอาจมีต่อท่าน โดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของดอยตุง หรือการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการของดอยตุง โดยเก็บต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว และดอยตุงจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมของท่าน จนกว่าท่านจะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่ดอยตุง ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการของดอยตุงอยู่ จึงถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ดอยตุงจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่ดอยตุงอาจมีให้ท่าน:

 1. เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการภายนอกของดอยตุง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานในเครือ หรือหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจและการค้า) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดอยตุงในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทำงานของเว็บไซต์ โดยดอยตุงจะดำเนินการส่งต่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และอยู่บนพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น
 2. ข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการของดอยตุง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ในระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ ในการใช้บริการดังกล่าว ดอยตุงรับประกันการพิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นพิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 3. ดอยตุงอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิใดๆ ของดอยตุง หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น เช่น การเปิดเผยข้อมูลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่านต่อผู้เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวโดยตรง ในฐานะผู้มีสิทธิและผู้เสียหายโดยตรง โดยดอยตุงรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 4. ในกรณีที่ดอยตุงมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ ดอยตุงอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
 5. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

Cookies ที่ดอยตุงใช้ในการให้บริการแก่ท่าน

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งาน อินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ ดอยตุงมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 2. Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

สำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น ดอยตุงขอชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทราบว่าดอยตุงมีความจำเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากดอยตุงไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว ดอยตุงย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ และในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน ดอยตุงจะใช้ Cookies ดังกล่าว ทั้งหมด เพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภท Cookies

แม้ว่าการใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว

การทำการตลาดทางตรง

หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่ดอยตุงแล้ว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ/ หรือบริการอื่นๆ ของดอยตุง และ / หรือหน่วยงานในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของดอยตุง ซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจ หรือเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ เว้นแต่ท่านใช้สิทธิในการถอนความยินยอมดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

ดอยตุงรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ ดอยตุงได้กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ดอยตุงจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ดอยตุงรับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของดอยตุงได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ดอยตุงทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังดอยตุง เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ดอยตุงกำหนดไว้ โดยดอยตุงจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว 

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

 • ชื่อ:  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 • สถานที่ติดต่อ:   1875/1 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • ช่องทางการติดต่อ: 0 2252 7114 ต่อ 231
 • อีเมล:  communication@doitung.org, dpo.marcom@doitung.org