SPRING/SUMMER 2020

เซรามิกดอยตุง : คอลเล็กชัน คาซะมะ

เซรามิกดอยตุง

สร้างสรรค์ด้วยมืออันประณีตของช่างฝีมือชาวดอยตุง มีรูปทรงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการตั้งแต่ออกแบบจนถึงผลิต ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพคนที่เคยเป็นเกษตรกรและคนงานในสาขาต่างๆ ให้ได้รับโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติม ได้พัฒนาทักษะฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผา สามารถผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างชิ้นงานเซรามิกอันเปี่ยมเอกลักษณ์ ซึ่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ชาวดอยตุงรุ่นใหม่ต่อไป

คอลเล็กชันคาซะมะ

ออกแบบและสร้างสรรค์โดยช่างปั้นดอยตุง ผู้ได้รับการฝึกฝนทักษะงานปั้นจากศิลปินเมืองคาซะมะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น แหล่งขึ้นชื่อด้านการผลิตเซรามิก ตั้งแต่การออกแบบ การใช้ดิน เทคนิคการปั้น การทำน้ำเคลือบ ตลอดจนกระบวนการเผา ยกระดับช่างปั้นดอยตุงให้เป็นศิลปินด้วยการฝึกทักษะฝีมือความประณีต รวมถึงพัฒนาความคิดในการออกแบบ

ปัจจุบัน ช่างปั้นดอยตุงสามารถสร้างเอกลัษณ์ให้เซรามิกดอยตุงได้ไม่จำกัด ทั้งสร้างผิวสัมผัสและลวดลายด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และเผาด้วยเทคนิคพิเศษขั้นสูงด้วยกระบวนการ Macadamia Carbonization Firing คือการเผาที่นำเปลือกแมคคาเดเมียมาใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยขี้เถ้าจะสร้างผลลัพธ์อันแตกต่าง ส่งผลให้เซรามิกดอยตุงแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน